دکسترومتورفان

21مهر
داروهای تجویزی یا بدون نسخه/ سوء مصرف داروها و عوارض آن

داروهای تجویزی یا بدون نسخه/ سوء مصرف داروها و عوارض آن

آرامبخش هایی مانند فنوباربیتال ، پنتوباربیتال (نمبوتال) و سکوباربیتال (سکونال) هستند. این داروها به اضطراب ، مشکلات خواب و برخی تشنج ها کمک می کنند. اما اگر بیش از مقدار تجویز شده مصرف کنید ، باعث اعتیاد می شود.

-