میتاجر

20شهریور
بازار اجاره افسار پاره کرد/اجاره نشین ها به زودی زاغه نشین می شوند

بازار اجاره افسار پاره کرد/اجاره نشین ها به زودی زاغه نشین می شوند

نیوز: هشدار؛با توجه به افزایش قیمت مسکن، اجاره نشین ها به زودی زاغه نشین می شوند. افسار بازار اجاره را […]

-