مدیر

02آذر
تاثیر موسیقی و بهبود عملکرد برای مدیران!

تاثیر موسیقی و بهبود عملکرد برای مدیران!

نیوز: تاثیر موسیقی/مدیران، برای انجام “پنج وظیفه” اصلی خود، نیاز به تمرکز، انسجام فکری و تفکر کُل نگر یا سیستمی […]

05مهر
دریافت وجه از اولیا در زمان آموزش مجازی مدارس ممنوع است

دریافت وجه از اولیا در زمان آموزش مجازی مدارس ممنوع است

نیوز: دریافت وجه از اولیا در زمان آموزش مجازی مدارس ممنوع است.محمدحسین کفراشی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات […]

-