تعبیر خواب غ

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید
-