cas

08مهر
دادگاه cas یا همان دادگاه “حکمیت ورزش” چیست؟
دادگاه لاهه در دنیای ورزش

دادگاه cas یا همان دادگاه “حکمیت ورزش” چیست؟

دادگاه cas یا دادگاه حکمیت ورزش یک موسسه داوری خصوصی است. هدف آن حل اختلافات مربوط به ورزش از طریق داوری و میانجیگری است.

-