کووید

11دی
2022 می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد؟

2022 می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد؟

نیوز: سازمان بهداشت جهانی: 2022 می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد.تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی ابراز خوش بینی […]

-