کاکاپو

29خرداد
طوطی ها/ با استعدادترین پرنده ی سخنگو با به کارگیری بیش از 1700 کلمه!

طوطی ها/ با استعدادترین پرنده ی سخنگو با به کارگیری بیش از 1700 کلمه!

همه طوطی ها دارای منقار منحنی سکل مشخصی هستند که قسمت فوقانی منقار دارای تحرک جزئی در مفصل با جمجمه […]

-