کارگزاران مخابرات روستایی

۰۷آبان
تاخیر در پرداخت حقوق کارگزاران مخابرات روستایی

تاخیر در پرداخت حقوق کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند. نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در حالی حقوقِ مهرماهِ کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده است که تورم افسارگسیخته بیداد می‌کند و از این منظر کارگزاران با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شده‌اند. […]