ژربرا

16آذر
تاثیر گل زینتی بر روحیه شما

تاثیر گل زینتی بر روحیه شما

مطالعه علمی اخیر دیگری که در دانشگاه تگزاس  انجام شده نشان می دهد که طبیعت می تواند رمز موفقیت کسب و کار را نیز در خود نهفته داشته باشد.