چاد ولف

19دی
بنیوزری سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا

بنیوزری سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا

« چاد ولف » سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه  به‌خاطر درخواست از رئیس جمهور برای محکوم کردن حمله […]

14آبان
شواهدی از دخالت بازیگران خارجی در انتخابات آمریکا وجود ندارد

شواهدی از دخالت بازیگران خارجی در انتخابات آمریکا وجود ندارد

    نیوز: « چاد ولف »، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا امروز چهارشنبه گفت هیچ شواهدی مبنی بر اینکه […]

-