هیس دخترها فریاد نمی زنند

13بهمن
علت محبوبیت طناز طباطبایی چیست؟

علت محبوبیت طناز طباطبایی چیست؟

بازی طناز طباطبایی در فیلم «هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» نقطه عطفی در کارنامه کاری طباطبایی است. جدای از بازی او در این فیلم، موضوعی که پوران درخشنده کارگردان این فیلم به آن پرداخته،