همکاری‌های بین المللی

۱۹خرداد
بشریت همچنین ممکن است وارد “جنگ همه علیه همه” شود.

بشریت همچنین ممکن است وارد “جنگ همه علیه همه” شود.

در ابتدای این مقاله نویسندگان با اشاره به همه گیری کرونا به موضوع بحران جهانی اقتصاد و سیستم های سیاسی […]