هفته هنر افغانستان

۲۰آذر
ایران و افغانستان اعضای یک پیکرند

ایران و افغانستان اعضای یک پیکرند

معاون رئیس جمهور ایران در پیامی با بیان اینکه هفته هنر افغانستان مجالی است برای تجدید عهد و تقویت پیمان دوستی و مودت میان ما که به راستی اعضای یک پیکریم، تاکید کرد: