هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

۲۸آبان
سبک زندگی نامناسب از عوامل موثردرگرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است

سبک زندگی نامناسب از عوامل موثردرگرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است

پوی با توجه به اهمیت دوران بلوغ تصریح کرد: فرزندان ما، بویژه در دوره نوجوانی هیجان خواه، کنجکاو و با تغییرات خلقی و عاطفی گسترده ای هستند و به همین دلیل، گرایش های مخاطره آمیز ممکن است در ایشان وجود داشته باشد. در این زمینه خانواده‌ها به هشدارهایی که از طرف دستگاه های مسئول، در مورد رفتارهای پرخطر نوجوانان اعلام می شود، توجه کنند.