هزینه آب و برق مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم با نرخ صفر محاسب

۲۴دی
هزینه آب و برق مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم  با نرخ صفر محاسبه می‌شود

هزینه آب و برق مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم با نرخ صفر محاسبه می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: این کمیسیون در مصوبه‌ای وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف کرد که هزینه آب و […]