هخامنشی

۲۵آبان
کاوش در بزرگترین سد هخامنشی که تاکنون شناسایی شده است

کاوش در بزرگترین سد هخامنشی که تاکنون شناسایی شده است

کاوش در سد بستان خانی، بزرگترین سد هخامنشی شناسایی شده تاکنون، با هدف شناخت، دستیابی به چگونگی ساختار سد و […]