هبران کره شمالی

۲۸اردیبهشت
شایعه دوباره  مرگ کیم جونگ اون وبرداشته شدن مجسمه ها و تصاویر رهبران کره شمالی

شایعه دوباره مرگ کیم جونگ اون وبرداشته شدن مجسمه ها و تصاویر رهبران کره شمالی

روی کالی، روزنامه نگاری که کتابش با عنوان Look With Your Eyes and Tell the World به شرح سفرهایش به […]