نیرو برتر

15بهمن
کدام اسرار قانون جذب را به شما نگفته بودند؟
چطور با قانون جذب به طور اصولی خواسته مورد نظر را جذب کنیم؟

کدام اسرار قانون جذب را به شما نگفته بودند؟

وقتی ارتعاشات مثبت تولید می کنید، مراقب باشید که بعد از چند ساعت به سراغ احساسات منفی نروید چون اتفاقات منفی را جذب می کنید.