نیروی سپاه

۲۸آبان
ملا عمر بلوچی، رهبر جیش العدل به هلاکت رسید

ملا عمر بلوچی، رهبر جیش العدل به هلاکت رسید

عمر شاهوزهی (ملقب ملا عمر بلوچی) یکی از اشرار منطقه که جنایت های زیادی را مرتکب شده بود به هلاکت رسید...