نگرش مثبت

11اردیبهشت
نگرش مثبت به بدن/اینگونه نگرش خود را نسبت به بدنت تغییر بده!

نگرش مثبت به بدن/اینگونه نگرش خود را نسبت به بدنت تغییر بده!

تصوير بدن به چگونگي بینش فرد نسبت به بدن خود و میزان احساس جذابيت  اشاره دارد.بسیاری از مردم در مورد […]

-