ریشه، تنه و میوه درخت دین در کلام لقمان حکیم

ریشه، تنه و میوه درخت دین در کلام لقمان حکیم

مشرق– لقمان حکیم در یکی از نصایح خود به فرزندش چنین می‌فرماید: ای پسرم! سرور اخلاق حکیمانه، دین خدای متعال است. مَثَل دین، همانند درخت استوار است؛ ایمان به خدا آب آن است و نماز، ریشه های آن و زکات، تنه آن و برادری در راه خدا، شاخه های آن و اخلاق نیک، برگ های