نوشتاری

26دسامبر
چند بازی جالب برای کودکان ۷_۸ ساله

چند بازی جالب برای کودکان ۷_۸ ساله

بچه های ۷_ ۸ ساله بالغ تر شده اند و بازی جالب پیچیده تری نیاز دارند از بچه های کم سن تر. آن ها اکنون می توانند الفبا را به صورت نوشتاری نیز کار کنند.