نوسانات انرژی

۲۶آذر
سه عامل مهم در موفقیت شغلی

سه عامل مهم در موفقیت شغلی

وقتی درباره رفتارها و دیدگاه های دیگران کنجکاو هستید یعنی آمادگی گرفتن بازخورد از آن ها را هم دارید. شما نظرات مخالف را پیدا می کنید و به تفکرات جدید خوشامد می گویید حتی وقتی آن ها ممکن است دنیای شما را دگرگون سازند.