چرا نهاد دولت در ایران ضعیف شده است؟

چرا نهاد دولت در ایران ضعیف شده است؟

به گزارش افکارنیوز، عملکرد دولت آقای روحانی در بحران ویروس کرونا واقعیت تضعیف نهاد دولت در کشور را نشان می دهد. در پس ذهن و رفتار و عمل دولت او نوعی نگاه « دولت کوچک» مستتر است که در افکار عمومی نوعی «بی دولتی» را به ذهن متبادر می کند. اخبار سیاسی– واقعیت این است