ظریف به کمیسیون امنیت ملی رفت تا به سوال ۱۰ نماینده پاسخ دهداما هیچکدام در جلسه حاضر نشدند.

ظریف به کمیسیون امنیت ملی رفت تا به سوال ۱۰ نماینده پاسخ دهداما هیچکدام در جلسه حاضر نشدند.

امروز علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکری با انتقاد از برخی نمایندگان گفت: «دیروز ۱۰ نفر از نمایندگان برای سوال از وزیر امور خارجه درخواست داده بودند و وزیر خارجه و معاونان ایشان نیز در جلسه کمیسیون حاضر شدند، اما متاسفانه حتی یک نفر از سوال کنندگان در جلسه حاضر