خودشیفتگی‌های یک سیاستمدار +‌ عکس

خودشیفتگی‌های یک سیاستمدار +‌ عکس

به گزارش مشرق، پس از ماجرای برجامِ نافرجام و مدت نسبتاً طولانی ای که صرف این کار برای حل مشکل تحریم ها شد، توجه ها به پشت پرده ها و مسائلی معطوف گردید که آن چنان رسانه ای نشده بود؛ اتفاقاتی که نکات مجهولی را در ذهن ها پروراند. یکی از راه های حل شدن