نرخ رشد جمعیت

18آبان
میزان باروری در ایران به پایین ترین نرخ در ۸ سال اخیر رسید

میزان باروری در ایران به پایین ترین نرخ در ۸ سال اخیر رسید

میزان باروری در واقع تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوران باروری خود (معمولا از ۱۵ تا ۴۹ […]

18آبان
روند نزولی میزان باروری در ۸ سال اخیر

روند نزولی میزان باروری در ۸ سال اخیر

میزان باروری در واقع تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوران باروری خود (معمولا از ۱۵ تا ۴۹ […]

-