نخستین رئیس‌جمهور

17مهر
بنی صدر،اولین رییس جمهوری اسلامی ایران درگذشت

بنی صدر،اولین رییس جمهوری اسلامی ایران درگذشت

ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود و ریاست شورای انقلاب را نیز بر عهده داشت، اما در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، با رأی مجلس شورای اسلامی استیضاح و از مقام خود عزل شد.

-