مگنوس کارلسن

06آذر
کارلسن، قهرمان شطرنج جهان/ با پیشرفت فیروزجا وضعیتم راحت نیست

کارلسن، قهرمان شطرنج جهان/ با پیشرفت فیروزجا وضعیتم راحت نیست

نیوز: اعتراف شیرین کارلسن، قهرمان شطرنج جهان درباره علیرضا فیروزجا!قهرمان نروژی شطرنج جهان، پیشرفت چشمگیر و بسیار سریع علیرضا فیروزجا […]

-