مورد علاقه

22شهریور
9 چیز که زن ها خیلی دوست دارند ولی به روی خود نمی آورند!

9 چیز که زن ها خیلی دوست دارند ولی به روی خود نمی آورند!

نیوز: گاهی درک زنان به سختی  کشف کردن اتم است چون “بله” سرسختانه آنها می تواند در حقیقت “نه” باشد […]

-