مواد اولیه دارویی

24خرداد
تبلیغ داروهای خارجی  و سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

تبلیغ داروهای خارجی و سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۵۱۲۶ تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ – ۰۸:۲۴ گفتگوی رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروسازی با […]

24خرداد
تأثیر تقاضای القایی دارو و  تبلیغ داروهای خارجی  بر سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

تأثیر تقاضای القایی دارو و تبلیغ داروهای خارجی بر سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۵۱۲۶ تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ – ۰۸:۲۴ گفتگوی رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروسازی با […]

24خرداد
آسیب های تبلیغ داروهای خارجی بر پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

آسیب های تبلیغ داروهای خارجی بر پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۵۱۲۶ تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ – ۰۸:۲۴ گفتگوی رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروسازی با […]

24خرداد
تبلیغ داروهای خارجی و سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

تبلیغ داروهای خارجی و سست شدن پایه های ژنریک کشور| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۵۱۲۶ تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ – ۰۸:۲۴ گفتگوی رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروسازی با […]

-