مهندس رضا علمی

19مهر
چهل روز غمبار از درگذشت همکارمان مهندس رضا علمی گذشت…

چهل روز غمبار از درگذشت همکارمان مهندس رضا علمی گذشت…

چهل روز از آسمانی شدن دوست و همکارمان مهندس رضا علمی در مجموعه فرهنگی – خبری نیوز گذشت. وقتی به […]

-