مغز متفکر طالبان

23شهریور
ملا برادر/مغز متفکر طالبان/همه چیز زیر سر اوست!!

ملا برادر/مغز متفکر طالبان/همه چیز زیر سر اوست!!

ملا عبدالغنی بردار رهبر شاخه شورای کویته و از طایفه درانی است که با طالبان شبکه حقانی که از طایفه غلجایی هستند به شدت اختلاف دارد و حتی گفته شد در اختلافات چند روز گذشته میان این دو گروه وی زخمی و برای معالجه به پاکستان منتقل شده است.

-