معنا

18شهریور
سالگرد نامگذاری ایران گرامی باد/ایران به چه معناست؟

سالگرد نامگذاری ایران گرامی باد/ایران به چه معناست؟

نیوز: سالگرد نامگذاری ایران گرامی باد🍀در فروردین سال ۱۳۱۴ خورشیدی طبق بخشنامه ی وزارت امور خارجه و تقاضای دولت وقت، […]

-