مصطفی

30تیر
جوان بی گناهی که در اعتراضات بی آبی خوزستان کشته شد

جوان بی گناهی که در اعتراضات بی آبی خوزستان کشته شد

نیوز: این روزها حال خوزستان به خاطر بی آبی خوب نیست.ناگفته های کشته شدن مصطفی در اعتراضات بی آبی در […]

-