مرخصی‌‌های استحقاقی

17تیر
مرخصی‌‌های استحقاقی/انتقال مرخصی ذخیره شده به ماه‌های بعد

مرخصی‌‌های استحقاقی/انتقال مرخصی ذخیره شده به ماه‌های بعد

نیوز: یکی از انواع مرخصی های قانون کار ،مرخصی‌‌های استحقاقی یا مرخصی سالانه است که این نوع از مرخصی به […]