مراقبت در منزل

15شهریور
اختصاصی| بهترین راهکار برای حفظ سلامت سالمندان در برابر کرونا/ سالمندترین استان کشور را بشناسید

اختصاصی| بهترین راهکار برای حفظ سلامت سالمندان در برابر کرونا/ سالمندترین استان کشور را بشناسید

بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: در بخش اول گفتگو تأثیر بیماری کرونا را بر عدم کنترل بیماری های مزمن در سالمندان […]

15شهریور
اختصاصی| بهترین راهکار برای حفظ سلامت سالمندان در برابر کرونا/ پیرترین استان کشور را بشناسید

اختصاصی| بهترین راهکار برای حفظ سلامت سالمندان در برابر کرونا/ پیرترین استان کشور را بشناسید

بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: در بخش اول گفتگو تأثیر بیماری کرونا را بر عدم کنترل بیماری های مزمن در سالمندان […]