مالیخولیا

15شهریور
افسردگی مالیخولیایی چیست؟

افسردگی مالیخولیایی چیست؟

به گزارش بهداشت نیوز، افسردگی مالیخولیایی نوعی ناراحتی روحی است که در آن، فردِ مبتلا، احساس غم و ناامیدی شدید […]