مارتین هایدگر

29دی
آرا و اندیشه‌های هایدگر در میان ما، در سالروز تولدش

آرا و اندیشه‌های هایدگر در میان ما، در سالروز تولدش

روزنامه اعتماد – محمد میلانی: به یک معنا ساحت روشنفکری و تفکر در ایران ساحت غربزدگی است. غربزدگی نه به […]

29دی
آرا و اندیشه‌های هایدگر در میان ما، در سالروز تولدش

آرا و اندیشه‌های هایدگر در میان ما، در سالروز تولدش

روزنامه اعتماد – محمد میلانی: به یک معنا ساحت روشنفکری و تفکر در ایران ساحت غربزدگی است. غربزدگی نه به […]