تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید

تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید

برای همین هم، دولت معتقد است که نپیوستن به این کنوانسیون‌ها، عملاً به معنای نوعی خود تحریمی است. موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند در شرایطی که ما هم برای مقابله با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) و هم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) آمادگی کامل داریم و خود قربانی مافیای بین‌المللی