راهکار دولت برای مقابله با زیان‌های اقتصادی بسته شدن مرزهای کشور بخاطر کرونا

راهکار دولت برای مقابله با زیان‌های اقتصادی بسته شدن مرزهای کشور بخاطر کرونا

علی ربیعی در نشست خبری این هفته سخنگوی دولت که به دلیل پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به رفع ممنوعیت واردات و لغو سود بازرگانی برای کالاهای مرتبط با کرونا، تاکید کرد: اعمال محدودیت صادرات در این رابطه به وزارت صمت واگذار شد. وزارتخانه‌های صمت و بهداشت