عبدالقادر

18مهر
عبدالقادر خان پدر بمب هسته ای پاکستان درگذشت

عبدالقادر خان پدر بمب هسته ای پاکستان درگذشت

نیوز: پدر بمب هسته ای پاکستان درگذشت/پدر بمب هسته ای پاکستان که باعث تبدیل شدن این کشور به عنوان اولین […]

-