طوطی کوچولو

04اردیبهشت
طوطی کوچولو/موضوع داستان،مسخره کردن

طوطی کوچولو/موضوع داستان،مسخره کردن

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود. یک جنگل سرسبز و پهناوری بود که یک رودخانه بزرگ در […]

-