صدای زنگ

18شهریور
چرا گاهی گوشم صدایی مثل وز وز میدهد.

چرا گاهی گوشم صدایی مثل وز وز میدهد.

نیوز: صدایی را که در گوش یا سر بیمار، بدون منبع خارجی به وجود آید و ادامه‌دار باشد وزوز گوش […]

-