صائب تبریزی

21تیر
صائب تبریزی از شعرای خوش نام ایرانی

صائب تبریزی از شعرای خوش نام ایرانی

به گزارش نیوز: میرزا محمدعلی صائب تبریزی از شاعران بزرگ ایران است که در قرن یازدهم هجری و در دوره صفویه زیست […]

-