شیما

19آذر
فرار سمیرا بعد از ۲ روز زندانی در خانه بهلول

فرار سمیرا بعد از ۲ روز زندانی در خانه بهلول

غروب نهم آبان ماه سال ۹۹، زمانی که هنوز آوازه نام بهلول قاتل شیما، نپیچیده بود و راز جنایت هولناک متهم فاش نشده بود، فریاد‌های یک دختر خیابان سبلان را به هم ریخت...

18آذر
جزئیات 50 روز اسارت شیما در خانه مخوف‌ بهلول

جزئیات 50 روز اسارت شیما در خانه مخوف‌ بهلول

عذاب وجدان داشتی؟ اوایل عذاب وجدان داشتم، اما بعد از مدتی برایم عادی شد. از طرفی از پدرش کینه به دل داشتم و نمی‌خواستم اعتراف کنم.

12آذر
اعترافات تازه متهم به قتل شیما در دادسرای جنایی

اعترافات تازه متهم به قتل شیما در دادسرای جنایی

بعد از اعتراف بهلول، ‌تیمی از کارآگاهان جنایی پایتخت راهی محلی شدند که بهلول نشانی‌اش را داده بود اما جست و جوی آنها در حاشیه رود ارس برای پیدا کردن جسد شیما نتیجه‌ای نداشت.

-