شورای علمی جشنواره موسیقی نواحی

۰۸آبان
محور آوازی موسیقی اقوام را بیشتر مدنظر قرار داده‌ایم

محور آوازی موسیقی اقوام را بیشتر مدنظر قرار داده‌ایم

نیوز:دوبیتی در همه زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های رایج در ایران وجود دارد. دوبیتی‌ها از لحاظ ساختار ادبی، در قالب زبان فارسی بیشتر بر وزن‌های عروضی و در بخش‌های مربوط به اقوام ترک بیشتر بر قالب هجایی استوارند. به طور مثال، در اکثر نقاط آذربایجان و مناطق اطراف آن، بایاتی را داریم که هفت هجایی است.