شهاب ۳

05فروردین
جمهوری اسلامی با این موشک، پایگاه منافقین را در هم کوبید

جمهوری اسلامی با این موشک، پایگاه منافقین را در هم کوبید

در ادامه به ویژگی ها و خصوصیات سه موشک بالستیک »شهاب ۱»،«شهاب ۲» و «شهاب ۳» که در سال‌های بعد از […]