شهاب اسدی

26آبان
فرصت تماشای بارش شهابی اسدی ۲۰۲۰ را از دست ندهید

فرصت تماشای بارش شهابی اسدی ۲۰۲۰ را از دست ندهید

«تابناک با تو» – بارش شهابی اسدی (لئونید) قرار است هفته ی دیگر بر پرده ای خارج از این دنیا به […]