شناسید

13دی
تحویل ١٧٠ هزار مسکن فرهنگیان تا سال ١۴٠١

تحویل ١٧٠ هزار مسکن فرهنگیان تا سال ١۴٠١

گودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات اجرای طرح مسکن فرهنگیان با اشاره به […]